Cesta k diplomu DAPD – podrobné informace

Cesta k diplomu DAPD v pěti krocích

 1. Dohoda s tutorem
 2. Portfolio v rozsahu deseti designů
 3. Získání kreditů za kurzy, semináře a účast v designových skupinách
 4. Výuka – prokázání schopnosti hovořit a vést srozumitelnou výuku
 5. Slavnostní obhajoba diplomu a udělení DAPD

1. Dohoda s tutorem

Prvním krokem na cestě k diplomu je dohoda s tutorem. Tutorem může být kdokoliv, kdo je držitelem DPD/DAPD a je registrován v APK jako tutor (viz odstavec „Tutor“). Úlohou tutora je podpora diplomanda na jeho cestě k diplomu. Finanční ohodnocení tutorovy práce je na dohodě mezi tutorem a diplomandem, nespadá do kompetence APK. APK poskytuje pouze seznam tutorů a rámcová vodítka pro spolupráci diplomand-tutor. DAPD je možné získat i bez spolupráce s tutorem, je však nutné splnit všechny podmínky pro získání diplomu.

2. Portfolio v rozsahu 10 designů

Pro udělení DAPD žadatel předloží celkem 10 zpracovaných PK designů. Návrhy mohou být z některé z následujících oblastí:

 1. design pozemku
 2. design farmy
 3. rekonstrukce pozemku/domu
 4. architektura
 5. výroba
 6. komunikace/ média
 7. administrativa
 8. vedení neziskových organizací
 9. rozvoj komunity
 10. finance/banky
 11. výzkumy
 12. životní styl
 13. vyučování/ vzdělávání

Minimálně 5 zpracovávaných projektů musí být zaměřeno na řešení pozemku zahrady, usedlosti, farmy. U těchto projektů diplomand předloží minimálně tři plány v měřítku přiměřeném velikosti projektu – většinou 1:200, a to:

 • Stávající stav
 • Sektorová analýza a Plán toků (flow plan)
 • Osazovací plán

Dále pak textovou zprávu, ve které bude popis hlavních myšlenek projektu. Ve speciálních odstavcích bude rozebráno naplnění permakulturních principů a etiky, eventuálně diskuze o bodech, ve kterých se toto nepodařilo a proč.

Druhá pětice designů může být z jakékoli jiné oblasti, minimálně dva designy se netýkají pozemku a doporučujeme, aby jeden z nich byl věnován designu samotné cesty k diplomu. Tyto designy prezentuje diplomand podle svého uvážení formou vhodnou pro daný projekt. Designy budou archivovány a vystaveny na webu APK, je proto třeba, aby měly formu prezentovatelnou na internetu – plánky, fotky, schémata, prezentace, videa apod.

Minimálně jeden a maximálně tři projekty vznikly ve spolupráci s ostatními permakulturními designéry, kteří však nemusí být v diplomovém programu. Pro podporu těchto aktivit vypisuje APK takzvané designové skupiny a kurzy pokročilého designu, kde je možné pracovat na projektech ve spolupráci s ostatními.  Navíc může APK podle potřeby vypsat semináře pro diplomandy, kde mají možnost vzájemně sdílet a prezentovat své designy. Ke každému projektu předloží diplomand vyplněný dotazník k hodnocení projektu DAPD portfolia, který je ke stažení na stránkách APK v kolonce DIPLOM. Pokud diplomand pracuje s tutorem, dotazník vyplňuje tutor.

3. Získání kreditů za kurzy, semináře a účast v designových skupinách

Diplomand nasbírá celkem 10 kreditů účastí na kurzech pokročilého designu APK, na vypsaných seminářích pro diplomandy nebo participací v designových skupinách. Tento počet odpovídá cca 5 různým akcím.

4. Výuka – prokázání schopnosti hovořit a vést srozumitelnou výuku

Diplomand v průběhu své cesty k diplomu prokáže, že je schopen o permakultuře srozumitelně a výstižně mluvit na veřejnosti. Připraví si a přednese přednášku na permakulturní téma nebo odučí část permakulturního kurzu. Tuto aktivitu zaznamená na video, které bude součástí odevzdávaných materiálů.

5. Slavnostní obhajoba diplomu a udělení DAPD

Obhajoba diplomu probíhá po dvou letech od vstupu do diplomového programu nebo později na letní konvergenci PKCS, na listopadové konferenci PKCS, nebo případně na jiné podobné velké akci PKCS.

Před obhajobou

Nejméně 4 týdny před obhajobou diplomand předloží své designy členům diplomové komise stanovené pro daný rok APK, kteří společně s tutorem zkontrolují, zda projekty splňují všechny náležitosti. Nejméně týden před obhajobou se sejde diplomová komise, tutor a diplomand a diplomand zodpoví případné otázky komise k projektům (schůzku lze organizovat i on-line). Pokud komise projekty schválí, je diplomandovi umožněno prezentovat své projekty na slavnostní obhajobě na permakulturní konvergenci. Diplomand připraví všechny své projekty a video z výuky také ve formátu vhodném pro umístění na web.

Obhajoba

Diplomand prezentuje své projekty před účastníky konvergence/konference PKCS, odpovídá na jejich otázky, a získá DAPD z rukou zástupce APK.